ICT Information System Evaluation

ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ส่วนงานพัฒนาหรือจัดหามาใช้งาน.

ระบบ My Courses

(https://mycourse.ict.mahidol.ac.th/)

Please fill out this form.

General Info

Evaluation

Comment

Gender*

  Male
  Female

Status *

  Instructor
  General Staff
  Student

Satisfaction

5 = Very Good
4 = Good
3 = OK
2 = Poor
1 = Very poor

  ประเด็นความคิดเห็น  
5
4
3
2
1
 
1. The system is easy to use.
(ระบบใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน)
1. The system is easy to use.
(ระบบใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน)
 
2. The information is correct and up-to- date.
(ความถูกต้องแม่นยำ และทันสมัยของข้อมูล)
2. The information is correct and up-to- date.
(ความถูกต้องแม่นยำ และทันสมัยของข้อมูล)
 
3. The user interface is appropriate.
(การแสดงผลที่เหมาะสมของหน้าจอระบบ)
3. The user interface is appropriate.
(การแสดงผลที่เหมาะสมของหน้าจอระบบ)
 
4. Speed and response time.
(ความรวดเร็วของการประมวลผลของระบบ)
4. Speed and response time.
(ความรวดเร็วของการประมวลผลของระบบ)
 
5. System security and data confidentiality.
ความปลอดภัยในการใช้งานและการรักษาความลับข้อมูล)
5. System security and data confidentiality.
(ความปลอดภัยในการใช้งานและการรักษาความลับข้อมูล)
 
6. Satisfaction of the overall system.
(ความพึงพอใจโดยรวมของระบบ)
6. Satisfaction of the overall system.
(ความพึงพอใจโดยรวมของระบบ)

Suggestion