ระบบประเมินโครงการหลักสูตรอบรมพร้อมสอบวัดความรู้และทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Office 2013: ตามมาตรฐานสากล MOS
(Microsoft Office Specialist) Certificate: MS-Excel 2013

ข้อมูลทั่วไป

แบบประเมิน

ข้อเสนอแนะ

คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด

  จดหมายที่ส่งไปยังส่วนงานของท่าน
  สื่อสิ่งพิมพ์ / ใบปลิว / ป้ายโฆษณา ประชาสัมพันธ์
  Website ของคณะ ICT
  Website ของ ม.มหิดล
  Email
  เพื่อน/คนรู้จัก
  Social Network
  อื่นๆ

ระดับความพึงพอใจ

5 : มากที่สุด
4 : มาก
3 : ปานกลาง

2 : น้อย
1 : น้อยที่สุด

ประเด็นความคิดเห็น ระดับความพึงพอใจ
5 4 3 2 1
พัฒนาการด้านความรู้ความเข้าใจ พัฒนาการด้านความรู้ความเข้าใจ
1. ก่อนเรียนท่านมีความรู้ MS Excel 2013 ระดับใด
5
4
3
2
1
2. หลังเรียนท่านมีความรู้ MS Excel 2013 ระดับใด
5
4
3
2
1
ด้านการเรียนรู้ในการใช้โปรแกรม MS Excel ด้านการเรียนรู้ในการใช้โปรแกรม MS Excel
1. การคำนวณด้วยสูตรและ Functions ต่างๆ
5
4
3
2
1
2. การใช้เครื่องมือประมวลผลข้อมูล (Data Tools) และการจัดรูปแบบแสดงผลด้วย Conditional Formatting
5
4
3
2
1
3. การนำเสนอข้อมูลด้วยแผนภูมิและกราฟหลากรูปแบบ
5
4
3
2
1
4. เทคนิคและวิธีการที่เป็นประโยชน์เพื่อใช้ MS Excel ให้มีประสิทธิภาพ
5
4
3
2
1
5. การนำความรู้และประโยชน์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้งาน (ทั้งในปัจจุบันและอนาคต)
5
4
3
2
1
ด้านการอบรมเตรียมพร้อมเพื่อการสอบ MOS ด้านการอบรมเตรียมพร้อมเพื่อการสอบ MOS
1. การใช้คำสั่ง MS Excel 2013 ครอบคลุม 5 วัตถุประสงค์สำหรับการเตรียมพร้อมสอบ
5
4
3
2
1
2. การสอนให้ทำความเข้าใจคำถาม ข้อควรระวัง และกติกาการทำข้อสอบ
5
4
3
2
1
3. การอบรมเข้มข้น (รวม Learning Mode) ช่วยให้ท่านมีความมั่นใจในการสอบ
5
4
3
2
1
4. การอบรมเข้มข้น (รวม Learning Mode) ช่วยให้ทำข้อสอบได้
5
4
3
2
1
ด้านการสอบ Testing, Certification ด้านการสอบ Testing, Certification
1. การจัดเตรียมสภาพแวดล้อม และสิ่งอำนวยความสะดวก สำหรับการสอบ
5
4
3
2
1
2. การชี้แจงและให้คำแนะนำก่อนการสอบ
5
4
3
2
1
3. การแจ้งผลคะแนนการสอบ
5
4
3
2
1
ด้านผู้สอน ด้านผู้สอน
1. ความรู้และความชำนาญในหลักสูตรที่สอน
5
4
3
2
1
2. สอนเป็นลำดับ ทีละขั้นตอน
5
4
3
2
1
3. ยกตัวอย่าง อธิบายได้ชัดเจน เข้าใจได้ง่าย
5
4
3
2
1
4. สอนให้ลงมือปฏิบัติงานจริง และสร้างผลงานตามวัตถุประสงค์การเรียน
5
4
3
2
1
5. ผู้สอนมีความตั้งใจในการถ่ายทอดความรู้และกระตุ้นผู้เรียนให้สร้างผลงานในชั้นเรียน
5
4
3
2
1
6. ความเป็นกันเองและเอาใจใส่ผู้เรียน
5
4
3
2
1
ด้านผู้ช่วย ด้านผู้ช่วย
1. มีความรู้ในหลักสูตรที่สอน
5
4
3
2
1
2. มีความเอาใจใส่ให้คำแนะนำแก่ผู้เรียน
5
4
3
2
1
3. อธิบายข้อซักถามได้ถูกต้อง ชัดเจน เข้าใจง่าย
5
4
3
2
1
4. การตอบข้อซักถามในหัวข้อที่บรรยาย
5
4
3
2
1
ด้านการบริการ สถานที่และเวลา * ด้านการบริการ สถานที่และเวลา *
1. การได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบรรยาย
5
4
3
2
1
2. การลงทะเบียนและการอำนวยความสะดวกระหว่างฝึกอบรม
5
4
3
2
1
3. ความพึงพอใจต่อเอกสารประกอบการบรรยาย
5
4
3
2
1
4. ความเหมาะสมของสถานที่
5
4
3
2
1
5. ความพร้อมของเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
5
4
3
2
1
6. ความเหมาะสมของระยะเวลาการอบรม
5
4
3
2
1
7. ความพึงพอใจกับการบริการด้านอาหารว่าง
5
4
3
2
1
8. ท่านมีความพึงพอใจต่อการเข้ารับการอบรมวิชา MS Excel 2013 ในระดับใด
5
4
3
2
1
ความรู้/ความเข้าใจที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม ความรู้/ความเข้าใจที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม
1. มีความเข้าใจในวิสัยทัศน์ของคณะที่ต้องการเป็นสถาบัน ICT ชั้นนำของผู้ใฝ่รู้และอุทิศตน เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ องค์ความรู้ และสร้างสรรค์นวัตกรรมสู่สังคม
5
4
3
2
1
ด้านความพึงพอใจในภาพรวม ด้านความพึงพอใจในภาพรวม
1. โดยสรุปท่านมีความพึงพอใจต่อการเข้ารับการอบรมในระดับใด
5
4
3
2
1
2. มีความยินดีที่จะเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการต่างๆ ของคณะ ICT ต่อไป
5
4
3
2
1

หลักสูตรที่ท่านต้องการให้คณะ ICT จัดโครงการอบรมให้

Illustrator
Photoshop
Premiere Pro
Prezi
ProShow
Infographic
MOS Word 2013
MOS Excel 2013
MOS PowerPoint 2013
Basic Python Programming
SPSS หมวด IT Professional
Cloud
DICOM and Imaging Archive
Hybrid Mobile Application with ION
UX Design Quick Start
อื่น ๆ